PO Praha Vysočany a ÚT Stará Boleslav

Ochrana osobních údajů

Informace poskytovatele programu FySport „Smysluplná pohybová výchova“ - cvičení pro
děti (s dětmi) ve věku 6 – 9 let zaměřené na zlepšení držení těla a pohybových dovedností o
zpracování a ochraně osobních údajů

Při naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:

Při zpracování vašich osobních údajů, resp. osobních údajů vašich nezletilých dětí, máme roli správce osobních údajů. Jako správce osobních údajů určujeme účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídáme za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ( GDPR ) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

Jako správce využíváme osobní údaje, které nám poskytujete zejména k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o účasti na programu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší činnosti je organizace programů a vedení evidence o účasti na programech, k čemuž osobní údaje potřebujeme. Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o programy. V těchto případech jsme oprávněni
zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje. Mezi zpracovávanými údaji je zejména Vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, jméno a příjmení dítěte a datum narození dítěte. V žádném případě nezpracováváme osobní údaje zvláštních kategorií (citlivé osobní údaje), ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši činnost.

Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány pouze externím instruktorům a cvičitelům, případně provozovatelům (majitelům) prostor, ve kterých programy probíhají, avšak za předpokladu, že jsou tyto údaje nutné ke splnění jejich zákonné povinnosti a dané zpracování osobních údajů je v souladu s právní úpravou. Dále mohou být předávány poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy klientů uchováváme 2 roky od doby kdy byly tyto údaje poskytovateli poskytnuty. Po skončení programu poskytovatel může klienty oslovit, a to z titulu obdobné nabídky dalších programů. Osobní údaje jsou uchovávány v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům. Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, pokud nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte e-mailem na naší e-mailové adrese uvedené na stránce on-line přihlášky do programů na www.fysport.cz.

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost e-mailem na naší e-mailovou adresu uvedenou na stránce on-line přihlášky do programů na www.fysport.cz. Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz