PO Praha Vysočany a ÚT Stará Boleslav

Provozní řád

Provozní řád programů poskytovaných v rámci projektu FySport „Smysluplná pohybová výchova“

Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou účasti v programu.

Účastníci programu jsou dále povinni řídit se provozním řádem či obdobným předpisem prostoru, ve kterém programy navštěvují. Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-li situace zahrnuta v provozním řádu, věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností.

I. Organizace programů

1. Program má daný počet lekcí. Dny, kdy lekce neprobíhají z důvodu svátku či prázdnin nejsou v ceně programu započítány. O těchto dnech, kdy neprobíhají lekce, provozovatel účastníky včas informuje.

2. Na první lekci programu obdrží účastníci veškeré potřebné informace či věci, které jsou nutné pro vstup do prostorů, ve kterých probíhá daná lekce.

3. Do prostoru, ve kterém probíhají programy, je nutno dostavit se s dostatečným předstihem, který umožňuje aklimatizaci dítěte na nové prostředí a poklidnou přípravu na lekci. Přímo do cvičebního sálu je možno přijít cca 10 min. před začátkem lekce. Pozdní příchody velmi ruší probíhající lekci. Při opakovaném pozdním příchodu nemusí lektorka účastníky na lekci přijmout.

4. Délka lekce je, dle vybraného programu, 45–55 min. Délka lekce může být zkrácena úměrně pozornosti a náladě dětí.

II. Bezpečnostní a hygienické zásady

1. Doprovod je plně odpovědný za dítě, a to před začátkem jednotlivé lekce a následně po ukončení lekce, tedy i v prostorách určených k převlečení před a po programu.

2. Lektorka ráda, dle časových možností při či po lekci, veškeré cviky individuálně předvede a vysvětlí.

3. V programech cvičení pro předškoláky a školáky přebírá lektorka odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání lekce. Rodiče či doprovod jsou povinni zajistit, že dítě nepřijde na lekci s bonbonem či žvýkačkou. Děti jsou během lekcí naboso nebo v protiskluzových ponožkách, v prostorách šaten a toalet nosí vhodné přezůvky. Dítě má na lekci sundané řetízky, hodinky, prstýnky apod. Pokud na přání dítěte, resp. rodiče nedojde k sundání těchto věcí, není lektorka zodpovědná za ztrátu či zničení. Rodiče upřesní na první lekci osoby, kterým může lektorka dítě po lekci vydat.

4. Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a doprovod. Pokud by dítě či doprovod vykazovali před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektorka oprávněna zrušit dítěti lekci bez náhrady. Totéž platí v případě, že rodič vykazuje zjevné známky požití alkoholu či jiných omamných látek. Jakékoli odchylky ve zdravotním stavu dítěte je doprovod povinen lektorce sdělit před začátkem programu či dané lekce.

5. Má-li dítě zdravotní omezení, které mu brání některé cviky provádět, resp. pro které mohou být některé cviky pro dítě zdravotním rizikem, cvičení neprovádí, resp. v případě cvičení pro předškoláky a školáky je na takovou skutečnost povinen doprovod či rodič výslovně upozornit lektorku před zahájením lekce.

6. Do prostor šaten či sálu je zakázáno nosit předměty ze skla a potraviny. Konzumace potravin je možná pouze po domluvě s lektorkou.

7. V šatnách je nutno zanechat svrchní oblečení, obuv a větší tašky. Do prostor sálu vstupují děti a doprovod ve vhodném oblečení.