PO Praha Vysočany a ÚT Stará Boleslav

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky účasti v lekcích cvičení pro děti

I. Obecně

1. Poskytovatel a zodpovědná osoba:
Jméno a příjmení: Bc. Hana Tonarová
IČ: 14106728
Tel: 608836199
Email: info@fysport.cz

Lekce probíhají v místech:
Tělocvična MŠ Brandýs nad Labem
Riegrova 1621, 250 01 Brandýs nad Labem

2. Tyto smluvní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran, tedy poskytovatele lekcí s názvem FySport „Smysluplná pohybová výchova“ a klienta, tedy osoby, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o účasti v jím zvoleném programu
pro děti (s dětmi) a jsou nedílnou součástí smlouvy o účasti v programu.

3. Smlouva o účasti v programu je uzavírána v souladu s právním řádem České republiky. Záležitosti výslovně neupravené v těchto smluvních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tyto smluvní podmínky, které jsou volně dostupné na webové stránce www.fysport.cz, obsahují rovněž informace poskytované poskytovatelem podle ustanovení § 1843 ve spojení s § 1820 občanského zákoníku před uzavřením smlouvy (čl. III.), které jsou nutné k uzavření smlouvy o službách se spotřebitelem.

II. Informace sdělované před uzavřením smlouvy

Poskytovatel sděluje tímto, že:

1. Požaduje úhradu celé ceny programu před zahájením programu dle platebních podmínek uvedených v čl. IV.

2. V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

III. Uzavření smlouvy

1. Konkrétní program, místo konání programu a čas konání programu zvolí klient z nabídky na webových stránkách www.fysport.cz a vybere v on-line přihlášce do zvoleného programu.

2. Registrace do programů probíhá vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách www.fysport.cz a následným schválením ze strany poskytovatele formou e-mailu, kterým poskytovatel zašle klientovi platební údaje pro zaplacení kurzovného. Po schválení on-line přihlášky poskytovatelem je místo ve zvoleném programu rezervováno pro klienta po dobu 3 kalendářních dnů.

3. Cena programu se řídí cenou, která je uvedena v e-mailu zaslaném klientovi.

4. Smlouva ve znění těchto smluvních podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem doručení e-mailu poskytovatele s platebními údaji klientovi na e-mailovou adresu uvedenou klientem v on-line přihlášce.

IV. Platební podmínky a storno podmínky

1. Klient se zavazuje uhradit celou cenu programu (kurzovné) na účet poskytovatele nejpozději do 5. dne schválení on-line přihlášky poskytovatelem podle čl. III/2 (rezervační doba). V případě schválení přihlášky do programu méně než 5 dní před začátkem jeho startu, se klient zavazuje k uhrazení kurzovného před první prezenční lekcí.

2. Není-li kurzovné zaplaceno před uplynutím rezervační doby pozbývá smlouva automaticky účinnosti jejím uplynutím. Je-li ze strany klienta kurzovné zaplaceno po uplynutí rezervační doby považuje se to za nový návrh smlouvy ve znění původní online přihlášky klienta. Poskytovatel je pak oprávněn v případě, že je klientem ve zvoleném programu ještě volné místo si kurzovné ponechat a potvrdit klientovi vznik smlouvy zasláním oznámení o zařazení do programu na e-mailovou adresu klienta,
nebo, v opačném případě, peněžní prostředky vrátit klientovi, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

3. V případě odhlášení z programu déle než týden před jeho zahájením, vrátí poskytovatel kurzovné klientovi v plné výši. Kurzovné bude vráceno bankovním převodem na účet klienta do 14 dnů.

4. V případě odhlášení z již probíhajícího programu není možné kurzovné vrátit. Kurzovné se nevrací ani z důvodu nemoci či dovolené klienta.

5. V případě, že program nebude obsazen dostatečným počtem přihlášených, program nebude realizován. Po vzájemné dohodě poskytovatele, s již přihlášenými bude vráceno kurzovné v plné výši nebo převedeno na jiný program v jiném termínu.

V. Náhrady lekcí

1. Poskytovatel nenese odpovědnost za zameškané jednotlivé lekce. Náhrady lekcí poskytovatel neumožňuje. V případě onemocnění dítěte a zameškání lekce bude pro klienta obsah dané lekce dostupný prostřednictvím elektronických prostředků komunikace (sociálních sítí apod.).

2. V případě zameškané lekce, a to ani řádně omluvené, klientovi nevzniká jakýkoli nárok na finanční kompenzaci zameškaných lekcí.

3. Ve státní svátky programy neprobíhají. Náhrady lekcí poskytovatel neumožňuje.

VI. Vyšší moc

Smluvní strany sjednávají následující doložku překážky vyšší moci:

1. Není-li poskytovatel schopen plnit své závazky ze smlouvy z důvodů vyšší moci, klient není oprávněn od smlouvy odstoupit po dobu trvání překážky vyšší moci, nejdéle však po dobu 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsíců. Klient souhlasí s tím, že za zaplacené kurzovné, resp. jeho příslušnou část, připadající na lekce neuskutečněné z důvodu překážky vyšší moci mu poskytovatel poskytne náhradní lekce po odpadnutí překážky vyšší moci nebo, v případě, že nebude náhradní lekce možné pro trvání překážky vyšší
moci poskytnout ve stejném pololetí, poskytovatel automaticky zařadí klienta do stejného programu (nebo jiného na přání klienta) v následujícím pololetí a částku kurzovného za neuskutečněné lekce započte na cenu programu v následujícím pololetí.

2. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, je klient oprávněn od smlouvy odstoupit a poskytovatel je povinen vrátit klientovi částku odpovídající kurzovnému za neuskutečněné lekce nejpozději do 90 dnů ode dne odstoupení klienta
od smlouvy, za předpokladu že poskytovatel nedokončí program formou vzdáleného přístupu např. formou e-learningu.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto smluvního vztahu překážku vyšší moci představují okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli poskytovatele po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí mimořádné povahy v jejichž důsledku je plnění poskytovatele ze smlouvy znemožněno nebo výrazně ztíženo, zejména:

- přírodní katastrofy a živelné události jako např. povodně, záplavy, bouře, zemětřesení, výbuchy, požáry, vichřice, sněhové kalamity, epidemie;
- teroristické útoky nebo hrozby, útoky na počítačové sítě nebo hrozby takovými útoky, války, ozbrojené konflikty, povstání, revoluce, občanské nepokoje, generální stávky, invaze, mobilizace;
- rozhodnutí či opatření vlády České republiky nebo správního orgánu nebo orgánu veřejné moci či územně samosprávného celku včetně rozhodnutí o zákazu volného pohybu osob na území České republiky, vyhlášení karantény, zákazu nebo omezení poskytování
služeb, které jsou předmětem činnosti poskytovatele nebo zákazu přístupu do prostor, ve kterých jsou programy pořádány.

4. Neplní-li poskytovatel svoje povinnosti ze smlouvy z důvodu působení vyšší moci, neporušuje tuto smlouvu.

5. Pokud u poskytovatele vznikne překážka vyšší moci, je povinen bezodkladně o tom informovat klienta oznámením na svých webových stránkách. Stejně tak je povinen informovat klienta o tom, kdy působení vyšší moci skončilo.

VII. Autorské právo

1. Videoinstruktáže a jiné materiály, které zhotoví poskytovatel jsou autorským dílem poskytovatele a ten neposkytuje právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace.

2. Klient se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou materiály, především videoinstruktáže z lekce umístěné.

3. Klient souhlasí s tím, že přístup k materiálům a případné přehrávání videoinstruktáží není anonymní a bude k tomuto účelu užit email klienta.

4. Ochrana autorských práv se vztahuje také na různé přílohy k jednotlivým videoinstruktážím (především ve formátu Word, Pdf, XLS a další). Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely klienta a je zakázáno je šířit třetím osobám.

5. Klient se dále zavazuje nepořizovat žádné fotografie či audio-video záznamy z lekcí. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním poskytovatele a těmito smluvními podmínkami.

6. Porušení pravidel uvedených v bodě VII. Autorské právo je podstatným porušením smluvních podmínek.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Registrací do programu klient současně potvrzuje akceptaci těchto smluvních podmínek a zavazuje se je dodržovat.

2. Současně klient potvrzuje, že se před vyplněním on-line přihlášky do programu seznámil s informací poskytovatele o zpracování osobních údajů, která je obsažena v příloze č. 1.

3. Před začátkem první lekce budou klienti seznámeni s provozním řádem. Provozní řád je také k seznámení i na stránkách www.fysport.cz a tvoří přílohu č. 2.

4. Tyto smluvní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na webových stránkách www.fysport.cz v den vyplnění on-line přihlášky do programu klientem.

5. Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.2.2024

V Otradovicích dne 16.2.2024
Bc. Hana Tonarová
IČ: 14106728